• EN

Unia EuropejskaNumer naboru: RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00
Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Numer i nazwa Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu przez firmę Janina Karasek TAGOMAGO LIFE
Wartość ogółem: 181960.83
Wydatki kwalifikowalne: 147529.13
Wnioskowane dofinansowanie: 122301.65 /82,90%/

Projekt polega na odtworzeniu warmińskiego dziedzictwa kulinarnego poprzez modernizację wiaty z zapleczem kuchennym przez firmę JANINA KARASEK TAGOMAGO LIFE. Inwestycja zostanie zrealizowana w Nawiadach 63,gmina Piecki, na działkach nr 362, obręb Nawiady. Zakres inwestycji obejmuje modernizacje obiektu na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtworzeniem od podstaw tradycyjnych potraw, w szczególności związanych z gotowaniem, suszeniem, pasteryzowaniem i mrożeniem żywności.

Najważniejsze etapy realizacji projektu:

  1. Modernizacja wiaty zlokalizowanej na działce nr 362
  2. Zakup niezbędnych środków trwałych do prowadzenia w/w usług
  3. Wprowadzenie do menu firmy 15 nowych produktów.

Działania te pozwolą na popularyzację oraz dostosowanie do czasów współczesnych starych, tradycyjnych przepisów kulinarnych co wiąże się z budowaniem przewagi konkurencyjnej MŚP. Wieloletnie doświadczenie Wnioskodawcy pozwoli na wdrożenie nowych pomysłów opartych na tradycji warmińskiej. Przedsięwzięcie posiada opinię wystawiona przez Izbę Rzemieślniczą potwierdzającą, iż projekt stanowi kontynuację tradycji. Dziedzictwo kulinarne stanowi istotny element składowy dziedzictwa kulturowego. Firma posiada certyfikat ekologiczny, a realizacja inwestycji stanowi początek rozwijania lokalnej, ekologicznej marki tworzącej wyroby z zachowaniem dziedzictwa kulinarnego. Wyrób tradycyjnych potraw jest okazją do promocji dziedzictwa kulinarnego, a także pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. Inwestycja wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur dla działania 1.5.- Nowoczesne firmy i podziałania 1.5.2–Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu i jest tożsama z głównym celem tematycznym 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury oraz Priorytetem inwestycyjnym 3c.„Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”